Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23510
Title: Thực hiện tiến bộ xã hội ở Việt Nam thông qua việc cải thiện chỉ số phát triển con người
Authors: Phạm, Tú Tài
Keywords: Chỉ số phát triển con người
Tiến bộ xã hội
Phát triển con người
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 290 .- Tr.20-29
Abstract: Gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển là quan điểm xuyên suốt mà Đảng ta đã xác định. Trong những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được xây dựng và triển khai thực hiện nhằm phát triển một xã hội Việt Nam ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ chỉ số phát triển con người (HDI) những kết quả Việt Nam đạt được vẫn còn khiêm tốn. Một vài khía cạnh trong HDI đã được cải thiện nhưng còn chậm; thứ hạng của Việt Nam trong bảng tổng sắp HDI của Thế giới chưa rõ xu hướng. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích thực trạng về HDI của Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tiến bộ xã hội thông qua cải thiện HDI của nước ta cả về giá trị tuyệt đối lần thứ hạng trong bảng tổng sắp của thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23510
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.