Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23512
Title: Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay
Authors: Mai, Thúc Hiệp
Nguyễn, Quỳnh Giao
Keywords: Cấp ủy đảng
Chính trị nội bộ
Bảo vệ chính trị nội bộ
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 290 .- Tr.39-43,64
Abstract: Bảo vệ chính trị nội bộ là vấn đề sống còn của cách mạng, gắn liền với vận mệnh và vai trò lãnh đạo của Đảng; là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đảng viên. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã sớm nhận thức công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu phá hoại, cài cắm người của chúng vào hệ thống chính trị nhằm phá hoại Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần được các cấp ủy đảng quan tâm, đầu tư đúng mức, góp phần làm trong sạch hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, thiết thực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23512
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.