Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23513
Title: Vận dụng các quan điểm trong chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin về nền kinh tế nhiều thành phần trong thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Trịnh, Thị Kim Thoa
Keywords: Nền kinh tế nhiều thành phần
Chủ nghĩa xã hội
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Sở hữu
Chính sách kinh tế mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 290 .- Tr.44-52
Abstract: Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô viết, V.I.Lênin đã đưa ra Chính sách kinh tế mới (NEP). Thực chất của NEP là phát triển kinh tế thị trường trong đó thừa nhận sự đa dạng của các thành phần kinh tế và sự tồn tại đan xen lẫn nhau của các hình thức sở hữu trong nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng này của V.I.Lênin có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23513
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.