Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23515
Title: Hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp xã ở địa phương hiện nay
Authors: Lục, Việt Dũng
Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Chính quyền địa phương
Chính quyền địa phương cấp xã
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Tổ chức bộ máy
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 290 .- Tr.158-64
Abstract: Chính quyền địa phương cấp xã ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Với vai trò là cầu nối trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, vì vậy, hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã có ý nghĩa to lớn tới hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23515
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.