Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23518
Title: Vai trò của xứ ủy Nam Bộ đối với cách mạng miền Nam trong những năm 1954-1961
Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang
Keywords: Vai trò lãnh đạo
Cách mạng
Cách mạng miền Nam
Phong trào cách mạng
Xứ ủy Nam Bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 290 .- Tr.76-84
Abstract: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có ý nghĩa to lớn trong lịch sử phát triển của dân tộc. Thắng lợi đó đã kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cách mạng suốt 21 năm của nhân dân ta chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, thắng lợi này đã khẳng định vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, trong đó có vai trò chỉ đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam Bộ. Mặc dù duy trì hoạt động trong thời gian không dài (1954 - 1961) nhưng Xứ ủy Nam Bộ đã lãnh đạo phong trào đấu tranh đòi đối phương thi hành Hiệp định Giơnevơ, bảo vệ và xây dựng lực lượng cách mạng, chống trả quyết liệt với các thủ đoạn đàn áp, sát hại của kẻ thù đối với cán bộ, đảng viên cộng sản và hệ thống tổ chức của Đảng; đưa phong trào cách mạng Nam Bộ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách khắc nghiệt, tiến tới cuộc đồng khởi, xác lập thế tiến công của cách mạng miền Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23518
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.89 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.