Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23518
Nhan đề: Vai trò của xứ ủy Nam Bộ đối với cách mạng miền Nam trong những năm 1954-1961
Tác giả: Nguyễn, Thị Huyền Trang
Từ khoá: Vai trò lãnh đạo
Cách mạng
Cách mạng miền Nam
Phong trào cách mạng
Xứ ủy Nam Bộ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 290 .- Tr.76-84
Tóm tắt: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có ý nghĩa to lớn trong lịch sử phát triển của dân tộc. Thắng lợi đó đã kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cách mạng suốt 21 năm của nhân dân ta chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, thắng lợi này đã khẳng định vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, trong đó có vai trò chỉ đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam Bộ. Mặc dù duy trì hoạt động trong thời gian không dài (1954 - 1961) nhưng Xứ ủy Nam Bộ đã lãnh đạo phong trào đấu tranh đòi đối phương thi hành Hiệp định Giơnevơ, bảo vệ và xây dựng lực lượng cách mạng, chống trả quyết liệt với các thủ đoạn đàn áp, sát hại của kẻ thù đối với cán bộ, đảng viên cộng sản và hệ thống tổ chức của Đảng; đưa phong trào cách mạng Nam Bộ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách khắc nghiệt, tiến tới cuộc đồng khởi, xác lập thế tiến công của cách mạng miền Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23518
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.89 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.