Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23522
Title: Một số vấn đề nổi cộm trong phát triển kinh tế - xã hội ở cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng miền núi tỉnh Quảng Nam
Authors: Bùi, Văn Đạo
Keywords: Dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số tại chỗ
Cơ-tu
Giẻ-Triêng
Xơ-đăng
Co
Sinh kế
Xã hội
Văn hóa
Phát triển bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.25-36
Abstract: Miền núi tỉnh Quảng Nam là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc thiểu số tại chỗ, trong đó chiếm dân số đông nhất là 4 dân tộc: Cơ-tu, Xơ-đăng; Giê-Triêng và Co. Bên cạnh điểm thuận lợi, các dân tộc thiểu số tại chỗ miền núi tỉnh Quảng Nam đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong xây dựng cuộc sống mới. Trong bài viết này, tác giả phân tích một số vấn đề nổi cộm trong phát triển kinh tế - xã hội ở cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Quảng Nam, bao gồm hạ tầng cơ sở thấp kém, chuyển đổi cơ cấu kinh tế chậm chạp, đời sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, tác động tiêu cực của tái định cư thủy điện, quản lý và sử dụng đất, rừng thiếu hợp lý, văn hóa truyền thống bị mai một trong khi văn hóa mới chưa đi vào cuộc sống. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp như là những gợi ý góp phần xây dựng chính sách cho các dân tộc thiểu số Quảng Nam nói riêng và các dân tộc thiểu số khu vực Tây duyên hải miền Trung nói chung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23522
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.