Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23523
Title: Chính sách và thực trạng phát triển sinh kế của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Vũ, Đình Mười
Keywords: Việt Nam
Chính sách
Phát triển sinh kế
Dân tộc thiểu số
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.37-47
Abstract: Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về xóa đói và giảm nghèo, từng bước nâng cao mức sống của người dân, tuy vậy vấn đề bất ổn sinh kế, nghèo đói ở các dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn mang tính thời sự. Bên cạnh những nguyên nhân nội tại, còn có nguyên nhân từ các chính sách cải thiện, phát triển sinh kế và giảm nghèo ở các DTTS nước ta. Mặc dù hệ thống chính sách phát triển dành cho các DTTS đã khá toàn diện, bao quát mọi lĩnh vực nhằm tạo ra những chuyển biến cơ bản ở vùng đồng bào DTTS, tuy nhiên hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Qua tổng quan tài liệu và một số nghiên cứu trường hợp cụ thể, bài viết góp phần làm rõ thêm vấn đề này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23523
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.