Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23524
Title: Nghề thủ công và làng nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của một số tộc người thiểu số tỉnh Hà Giang: Giá trị, chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy
Authors: Bùi, Thị Bích Lan
Keywords: Nghề thủ công
Làng nghề thủ công
Tộc người thiểu số
Tỉnh Hà Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.48-63
Abstract: Đến nay, nghề thủ công vẫn rất quan trọng trong đời sống sinh kế của một số tộc người, ngay cả ở những quốc gia có nền công nghiệp phát triển. Nhận thức rõ được thế mạnh và tiềm năng đó, tỉnh Hà Giang đã khôi phục và phát triển các nghề, làng nghề truyền thống. Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự ủng hộ của một số tổ chức và quyết tâm của người dân, nhiều nghề và làng nghề thủ công trên địa bàn tỉnh đã được bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, thúc đẩy hoạt động du lịch, chuyển cơ cấu lao động, giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Từ việc phân tích những thách thức đang đặt ra như thiếu vùng nguyên liệu, chậm đổi mới công nghệ, khó tiêu thụ tại chỗ và tiếp cận thị trường bên ngoài, chưa phát huy hết tiềm năng phục vụ du lịch…, bài viết này chỉ ra những hạn chế về chính sách và đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy hiệu quả hơn nữa những giá trị văn hóa độc đáo, tiêu biểu của các nghề và làng nghề thủ công trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23524
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.