Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23526
Title: Vai trò của phong tục, tập quán trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cao Bằng
Authors: Lương, Thị Hạnh
Keywords: Phong tục
Tập quán
Nông thôn mới
Dân tộc thiểu số
Cao Bằng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.77-84
Abstract: Ở nước ta, phong tục tập quán được hình thành, phát triển từ rất sớm và vô cùng đa dạng. Gắn với mỗi bản làng, mỗi tộc người và địa phương là một hệ thống các phong tục tập quán riêng được tích lũy, chắc lọc qua nhiều thế hệ và trở thành tiêu chuẩn cho hành vi ứng xử của cá nhân trong các quan hệ xã hội. Xã hội hiện nay tuy đã có nhiều thay đổi, song phong tục tập quán xưa vẫn còn thể hiện vai trò ở những mức độ nhất định. Vì thế, trong quá trình xây dựng Nông thôn mới hiện nay, bên cạnh việc thực hiện theo những văn bản pháp luật của Nhà nước, cần quan tâm phát huy và vận dụng một các linh hoạt các nội dung phù hợp, phát huy những nét đặc thù, và yếu tố tích cực của phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23526
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.