Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23527
Title: Văn hóa cồng chiêng của người Cơ-Ho ở tỉnh Lâm Đồng trong xu hướng hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Như Thúy
Keywords: Văn hóa cồng chiêng
Dân tộc Cơ – Ho
Hội nhập quốc tế
Tỉnh Lâm Đồng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.85-93
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện ở tỉnh Lâm Đồng thông qua khảo sát định lượng 477 đơn vị mẫu, đều là người dân tộc Cơ-ho từ 18 tuổi trở lên tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương và xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt: đồng thời phỏng vấn sâu 26 cá nhân và phân tích các tài liệu thứ cấp. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ thực trạng bảo lưu, phát triển cũng như những cơ hội, thách thức của lễ hội cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng của dân tộc Cơ-ho nơi đây trong quá trình đô thị hóa và hội nhập. Đây là một trong những luận cứ khoa học quan trọng đề đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ – ho nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên nói chung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23527
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.