Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23529
Nhan đề: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới
Tác giả: Trần, Kim Hoàng
Từ khoá: Đảng cầm quyền
Đổi mới
Hệ thống chính trị
Phương thức lãnh đạo
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.32-38
Tóm tắt: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một vấn đề lớn, khách quan và hệ trọng. Trong hơn 30 năm đổi mới, với phương thức lãnh đạo khoa học, đúng đắn, sáng tạo. Đảng ta đã lãnh đạo đất nước gặt hái được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hiện nay, vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nói chung, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nói riêng ngày càng cấp thiết, góp phần làm cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hoạt động có hiệu quả hơn, để Đảng ta tiếp tục thực hiện sứ mệnh lớn lao của mình, lãnh đạo đất nước, dân tộc tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23529
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.