Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23530
Title: Thực hiện công bằng phân phối ở Việt nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thu Nghĩa
Nguyễn, Quang Trung
Keywords: Công bằng xã hội
Công bằng phân phối
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.39-46
Abstract: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh việc thực hiện công bằng xã hội là động lực mạnh mẽ phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách trong quá trình đổi mới. Bài viết tập trung khái quát hình thức công bằng trong phân phối, từ đó phân tích sự đổi mới về nhận thức và thực hiện công bằng trong phân phối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới và đề xuất nguyên tắc cho việc tiếp tục thực hiện công bằng trong phân phối trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23530
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.