Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23531
Title: Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập Quốc tế
Authors: Phạm, Thị Thùy
Keywords: Quan điểm
Đổi mới chính trị
Tư duy chính trị
Chủ nghĩa xã hội
Hệ thống chính trị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.47-52
Abstract: Hội nhập quốc tế vừa mang đến những cơ hội thuận lợi, đồng thời là những khó khăn thách thức phải đối mặt trong đổi mới chính trị. Do đó hội nhập quốc tế không chỉ là một điều kiện, một bối cảnh nhất định để đổi mới chính trị mà hội nhập quốc tế còn đặt ra những nhu cầu bức thiết phải đổi mới chính trị và hội nhập quốc tế chính là lý do để đổi mới chính trị. Tiến hành đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế là việc thống nhất giữa đổi mới tư duy chính trị với đổi mới hệ thống chính trị nhằm đáp ứng các yêu cầu của bối cảnh hội nhập đặt ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23531
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.