Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23533
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của Hội đồng nhân dân với ủy ban nhân dân
Authors: Nguyễn, Việt Hà
Keywords: Giám sát
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Chính quyền địa phương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.61-66
Abstract: Giám sát là một trong những chức năng cơ bản của hội đồng nhân dân (HDND) nhằm thực hiện quyền làm chủ của người dân địa phương. Đối tượng giám sát của HĐND gồm có thường trực HDND, ủy ban nhân dân (UBND). Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và Ban của HĐND cấp mình. Trong đó, hoạt động giám sát VBND đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước (QLNN). Hoạt động này được thực hiện thông qua các hình thức giám sát của HDND đối với UBND cùng cấp. Vì vậy, để nâng cao chất lượng giám sát của HDND đối với UBND, cần nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả của các hình thức giám sát trên thực tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23533
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.