Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23534
Title: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môm triết học Mác - Lênin , chương trình cao cấp lý luận chính trị tại học viện chính trị khu vực I
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Cung, Thị Ngọc
Keywords: Cao cấp lý luận
Đổi mới
Giảng dạy và học tập
Học viện Chính trị Khu vực I
Triết học Mác - Lênin
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.67-73,94
Abstract: Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị (2014), một trong những nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện là phải đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, đề cao tự học, chú trọng thống nhất giữa lý luận với thực tiễn thông qua việc vận dụng lý luận vào giải quyết tình huống thực tiễn. Bài viết này dựa trên cách tiếp cận của khoa học giáo dục để phân tích sự cần thiết và những kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn Triết học Mác - Lênin, Chương trình Cao cấp lý luận chính ở Học viện Chính trị Khu vực I hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23534
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.59.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.