Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23535
Title: Đánh gái tác động của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tới năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã - qua khảo sát một số tỉnh phía Bắc
Authors: Hoàng, Văn Hoan
Lê, Tuấn Đạt
Keywords: Tác động
Đào tạo
Bồi dưỡng
Lý luận chính trị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.74-81
Abstract: Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó có bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp xã. Bài viết đánh giá tác động của công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị tới năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh: triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23535
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.