Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23536
Title: Đẩy mạnh hoạt động tổng kết thực tiễn ở trường chính trị cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới
Authors: Nguyễn, Văn Thắng
Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Keywords: Trường chính trị
Tổng kết
Hoạt động thực tiễn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.82-87
Abstract: Tổng kết thực tiễn là một cấu phần quan trọng trong công tác nghiên cứu Ịý luận nhằm kiểm nghiệm các tri thức lý luận đã có, đồng thời bổ sung tri thức mới vào phát triển lý luận. Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động tổng kết thực tiễn ở trường chính trị cấp tỉnh, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổng kết thực tiễn của trường chính trị trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23536
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.