Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23542
Title: Bảo đảm các quyền dân sự, chính trị của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Hoài Phương
Keywords: Quyền con người
Quyền công dân
Quyền dân sự
Chính trị
Bảo đảm
Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 294 .- Tr.38-45
Abstract: Một trong những đặc trưng quan trọng thể hiện bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam là bảo đảm các quyền con người, quyền công dân. Nội luật hóa các quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 (ICCPR) và bảo đảm thực hiện trên thực tế là trách nhiệm của mỗi quốc gia thành viên. Những năm qua, nhà nước Việt Nam đã thực hiện nghiêm trách nhiệm của quốc gia đối với các cam kết quốc tế, trong đó có ICCPR. Bài viết tập trung nghiên cứu về hoạt động của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong việc nội luật hóa, bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị và giải pháp cho thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23542
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.