Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23543
Title: Vận dụng tư tưởng của C.Mác về con người và giải phóng con người với việc phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Trọng Long
Keywords: Con người
Giải phóng con người
Nguồn lực con người
CNH
HĐH
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 294 .- Tr.54-60
Abstract: Vấn đề con người và giải phóng con người không phải là một vấn đề mới song cũng chưa bao giờ là cũ. Xem xét vấn đề con người và giải phóng con người trong triết học của C.Mác và sự vận dụng tư tưởng đó của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) là việc làm cần thiết trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc. Bài viết đi vào phân tích học thuyết của C.Mác về vấn đề con người, giải phóng con người cũng như sự vận dụng sáng tạo học thuyết đó của Đảng ta vào phát triển nguồn lực con người, xem đó là yếu tố cơ bản trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23543
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.