Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23545
Title: Sự cần thiết và một số định hướng về đào tạo lý luận chính trị trực tuyến cho sinh viên một số trường đại học ở Việt Nam Hiện nay
Authors: Trịnh, Xuân Thắng
Keywords: Đào tạo
Lý luận chính trị
Trực tuyến
Các trường đại học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 294 .- Tr.68-74
Abstract: Giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng của giáo dục đào tạo ở bậc đại học, là yêu cầu khách quan nhằm hình thành thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách cho sinh viên. Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, việc đẩy mạnh thực hiện giáo dục lý luận chính trị bằng hình thức trực tuyến là một trong những yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Bài viết nghiên cứu làm rõ sự cần thiết và một số mô hình để đẩy mạnh đào tạo lý luận chính trị trực tuyến trong các trường đại học, trên cơ sở đó đề xuất một số định hướng giải pháp phát huy hình thức giáo dục này trong các trường đại học ở nước ta hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23545
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.