Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23549
Title: Phát triển đội ngũ cộng tác viên phát hành, bạn đọc - phương thức quan trọng trong phát triển các tạp chí của Đảng giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Việt Anh
Đỗ, Minh Hùng
Keywords: Cộng tác viên phát hành
Cộng tác viên bạn đọc
Bạn đọc
Đội ngũ cộng tác viên phát hành
Tạp chí của Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 294 .- Tr.75-82
Abstract: Công tác phát hành, sử dụng báo chí của Đảng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên truyền. Việc phát triển đội ngũ cộng tác viên phát hành, bạn đọc các tạp chí của Đảng giai đoạn hiện nay là giải pháp quan trọng nhằm: góp phần tuyên truyền sâu rộng nội dung các tạp chí đến đông đảo công chúng; là kênh đánh giá chất lượng bài viết trên các tạp chí; là kênh phản biện xã hội của công chúng với các cơ quan Đảng; là kênh phát hiện các vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, góp phần tổng kết thực tiễn; là kênh phát hành tạp chí của Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23549
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.