Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23552
Title: Tạo động lực lao động cho giảng viên đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Dung
Keywords: Động lực lao động
Tạo động lực lao động
Giảng viên đại học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 452 .-Tr.10-14
Abstract: Động lực lao động của giảng viên đại học là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lao động và hiệu quả công việc, giúp trường đại học sử dụng tối ưu nguồn nhân lực giảng viên, giữ được giảng viên giỏi, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo uy tín của trường đối với xã hội. Động lực lao động của giảng viên đại học biểu hiện qua thái độ và hành vi của giảng viên trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, qua mức độ gắn bó và niềm tin đối với nhà trường. Có nhiều yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến động lực lao động của giảng viên đại học. Vì thế, để tạo động lực làm việc cho giảng viên, hiệu trưởng - chủ thể quản lí cao nhất của trường đại học - cần thực hiện hệ thống các biện pháp nhằm tạo ra các yếu tố thuận lợi để hình thành và phát triển động lực lao động của giảng viên đại học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23552
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.