Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23553
Title: Bồi dưỡng giảng viên sư phạm ở Trường Đại học Vinh theo định hướng phát triển năng lực - thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Lộc
Keywords: Bồi dưỡng
Giảng viên
Giảng viên sư phạm
Trường đại học
Phát triển năng lực
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 452 .-Tr.18-23
Abstract: Sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học, hội nhập quốc tế và trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi phát triển đội ngũ giảng viên đại học sư phạm, một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, bồi dưỡng giảng viên sư phạm theo hướng phát triển năng lực là yêu cầu tất yếu, khách quan và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Trong phạm vi bài viết, tác giả nêu lên thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm theo định hướng phát triển năng lực, công tác bồi dưỡng giảng viên sư phạm; đây là cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm theo hướng phát triển năng lực ở Trường Đại học Vinh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23553
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.17 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.