Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23564
Title: Nghiên cứu tính chất nhiệt - vật lý của nấm linh chi
Authors: Phạm, Văn Kiên
Lê, Anh Đức
Nguyễn, Hay
Keywords: Khối lượng thể tích
Nhiệt dung riêng
Ẩn nhiệt hóa hơi
Ẩm độ cân bằng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 142 .- Tr.11-15
Abstract: Các thông số nhiệt vật lý của nấm Linh chi như khối lượng thể tích, nhiệt dung riêng và ẩn nhiệt hóa hơi của ẩm trong vật liệu được xác định. Kết quả thực nghiệm cho thấy khi ẩm độ của nấm thay đổi từ 0,18 - 2,33 (d.b), khối lượng thể tích của nấm tăng từ 607,7 - 824,8 kg/m3 và nhiệt dung riêng tăng từ 2087,3 - 3480,3 J/kg.°C. Ẩn nhiệt hóa hơi của ẩm trong nấm Linh chi được thiết lập theo hàm r - t) với ẩn nhiệt hóa hơi trong vật liệu (r) phụ thuộc vào cả nhiệt độ tác nhân sấy t và ẩm độ cân bằng của vật liệu Me.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23564
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.