Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23571
Title: Đánh giá đặc tính thủy văn dòng chảy ở Hồ Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang
Authors: Huỳnh, Vương Thu Minh
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Đánh giá đặc tính thủy văn dòng chảy tại hồ Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang” được thực hiện với 02 mục tiêu: (01) So sánh biến động dòng chảy mặt giữa mùa khô và mùa mưa tại hồ nước ngọt Búng Bình Thiên, An Giang; (02) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy trong hai mùa tại vùng nghiên cứu; Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp: (i) Phương pháp phân tích tương quan; (ii) Phương pháp xử lý nội nghiệp; (iii) Phương pháp nội suy không gian để phân tích đánh giá biến động độ sâu mực nước, biến động dòng chảy và các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy của vùng nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019. Kết quả cho thấy vùng nghiên cứu chịu ảnh hưởng của chế độ triều và phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn chảy về nên độ sâu mực nước giữa hai mùa có sự biến động rõ rệt từ 2,0 – 3,0m. Diện tích các mặt cắt ướt trong lòng Búng Bình Thiên rộng hơn 07 lần so với các mặt cắt phía ngoài. Mặt cắt giữa Búng có đáy kênh tương đối bằng phẳng. Mặt cắt đầu và cuối Búng là nơi tiếp nhận nguồn nước nên đáy kênh gồ ghê hơn. Tuy nhiên, do quá trình bồi lắng tự nhiên nên đã lấp mất cửa ra vào phía Đông – vị trí cuối Búng. Các mặt cắt ngoài Búng hẹp, có độ sâu lớn, có độ dốc dần về đáy kênh. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy, chế độ bán nhật triều từ biển đông và điều kiện địa hình của vùng nghiên cứu đã gây tác động đến chế độ dòng chảy là chủ yếu. Do thời gian nghiên cứu có giới hạn và phạm vi nghiên cứu hẹp cần mở rộng các nghiên cứu tiếp theo tại Búng Bình Thiên để có thể quản lý tốt nguồn nước cho khu vực trong điều kiện Biến đổi khí hậu hay kịch bản xâm nhập xảy ra ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Description: 62 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23571
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.