Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23582
Title: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt lục tuyến sông Tiền, Cổ Chiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Authors: Trương, Hoàng Đan
Nguyễn, Tấn Tài
Nguyễn, Minh Tiến
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tài nguyên nước đặc biệt là nước mặt trở thành mối quan tâm hàng đầu ở khắp nơi trên thế giới. Đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt tuyến sông Tiền, Cổ Chiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện thông qua việc thu thập số liệu thứ cấp về chất lượng nước mặt từ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long nhằm đánh giá chất lượng nước thông qua kết quả quan trắc của các thông số chất lượng nước mặt vào (tháng 3, tháng 6, tháng 9 của 2 năm 2017 và năm 2018) so sánh với giá trị giới hạn của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT: 2015/BTNMT, cột A2. Mẫu nước mặt được lấy tại 11 vị trí giám sát thuộc tuyến sông Tiền, Cổ Chiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Có tất cả 17 thông số gồm: pH, Nhiệt độ, Độ đục, EC, DO, TSS, Fe, COD, BOD5, NO3-, NH4+, PO43-, NO2-, Cr6+, Cl- , EColi và Coliform được đánh giá. Kết quả đánh giá chất lượng nước mặt ghi nhận có 3 thông số ô nhiễm là PO43-, TSS, Ecoli, 3 thông số ô nhiễm nhẹ là DO, Amoni, coliform, còn lại là các thông số không ô nhiễm. Cr6+ không phát hiện trên tất cả các điểm quan trắc. Quá trình phỏng vấn được thực hiện xung quanh tuyến Sông Tiền, Cổ Chiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tiến hành phỏng vấn 20 hộ dân dọc tuyến sông nhằm đánh giá chất lượng nước mặt hiện tại so với những năm trước đây. Từ đó đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động đến nguồn nước. Kết quả phỏng vấn cho thấy có 10% nhận định nguồn nước bị ô nhiễm, 50% ô nhiễm nhẹ, 40% không có sự thay đổi. Tính toán WQI trên cơ sở các chỉ số WQI tính được, tiến hành phân loại và đánh giá chất lượng nước theo thang điểm WQI từ 0 – 100, sử dụng bảng giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước để so sánh, đánh giá tương ứng với mục đích sử dụng. Kết quả tính toán cho thấy Từ năm 2017 đến năm 2018 cho thấy phần lớn các vị trí thu mẫu đều có giá trị từ WQI dao động từ : 69 đến 86, từ màu vàng đến màu xanh lá cây; sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng phải có biện pháp xử lý phù hợp.
Description: 118 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23582
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.