Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23601
Title: Một số biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Văn Định
Keywords: Quản lí
Hoạt động học tập
Học sinh trung học phổ thông
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 454 .-Tr.15-19
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long có chất lượng giáo dục trung học còn thấp so với các khu vực kinh tế - xã hội khác trong cả nước. Bài viết khẳng định tầm quan trọng của hoạt động học tập và đề xuất 6 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí hoạt động học tập của học sinh trung học ở Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: Tổ chức quản lí tốt kỉ luật học thuật; Xây dựng môi trường học tập; Xây dựng và nâng cao năng lực của cán bộ quản lí và giáo viên; Phối hợp chặt chẽ với gia đình và lực lượng giáo dục; Chú ý giúp đỡ từng học sinh cụ thể; Khen thưởng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23601
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.