Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23607
Title: Đánh giá chất lượng nước mặt tỉnh Hậu Giang năm 2018
Authors: Dương, Văn Ni
Lê, Thị Bảo Ngọc
Trần, Phương Thảo
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “ Đánh giá chất lượng nước mặt tỉnh Hậu Giang năm 2018” được tiến hành nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu để góp phần hỗ trợ cho các nhà quản lý môi trường tại địa phương có cách nhìn tổng thể và đưa ra các phương án để kiểm soát chất lượng nước trên sông Hậu nói riêng và bảo vệ môi trường nước nói chung. Kết quả cho thấy tỉnh Hậu Giang có dấu hiệu ô nhiễm bởi Sắt (Fe), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Nitrite (NO2-), Amoni (NH4+), Nhu cầu oxy sinh học (BOD), Nhu cầu oxy hóa học (COD), và Phosphate (PO43-), Coliform cao hơn nhiều lần so với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT).Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nước thải của nhà máy, xí nghiệp chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt theo quy chuẩn, nước thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản và nước thải sinh hoạt. Từ đó cần phải có giải pháp phù hợp để quản lý chất lượng nguồn nước mặt dựa vào chính sách môi trường. Từ khóa: Chất lượng nước, nước mặt, Hậu Giang
Description: 110 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23607
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.