Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23610
Title: Đánh giá chất lượng nước ngầm tỉnh An Giang
Authors: Dương, Văn Ni
Lý, Văn Lợi
Nguyễn, Thị Thoại Miêu
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước ngầm tỉnh An Giang giai đoạn 2009-2018. Bao gồm những vị trí thuộc An Phú, Tân Châu, Phú Tân, Chợ Mới, Long Xuyên, Thoại Sơn, Tịnh Biên, với các chỉ tiêu như nhiệt độ, pH, tổng chất rắn hòa tan, độ cứng tổng số, amoni, nitrat, asen, sắt tổng và coliforms. Số liệu thứ cấp thu thập được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel (2013) và phần mềm IBM SPSS statistics 20 phân tích One – Way ANOVA, sử dụng phương pháp phân tích cụm (Cluster Analysis - CA) và phân tích nhân tố chính (Principal Component Analysis - PCA). Nhìn chung, chất lượng nước ngầm tỉnh An Giang ở các vị trí quan trắc ít có sự biến động, cho thấy nguồn nước ngầm đang được sử dụng có chất lượng khá tốt nhưng không đồng đều. Vì một số vị trí giếng có hàm lượng TDS, độ cứng, amoni vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT tiêu biểu là GM3, GM4. Đáng quan tâm, nước ngầm tại các vị trí GM1, G2, GM3 và G7 đã vượt quá tiêu chuẩn nước uống của tổ chức y tế thế giới (WHO). Kết quả phân tích thành phần chính (PCA) đã chỉ ra được các nhân tố chính ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm bao gồm asen, coliforms và amoni. Kết quả phân tích CA cũng chỉ ra được có 3 nhóm các giếng có chất lượng nước tương đồng. Cần có những biện pháp quản lý để giảm tác động của con người đến chất lượng nước ngầm và xử lý nước để loại bỏ Asen trước khi sử dụng. Từ khóa: Nước ngầm, Asen, Coliforms, An Giang, PCA, CA
Description: 61 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23610
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.