Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23616
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Phạm, Thế Kiên
Hồ, Ngọc Thạch
Keywords: Giáo dục đạo đức
Cán bộ quản lí
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 454 .-Tr.58-63
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 94 cán bộ quản lí, giáo viên và 400 học sinh của 4 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số liệu được xử lí bằng phần mềm thống kê SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy: “Cách giáo dục của gia đình”, “Sự gương mẫu của người lớn trong gia đình”, “Nền nếp sinh hoạt của gia đình”, “Cách giáo dục của nhà trường”, “Mối quan hệ bạn bè”, “Môi trường công nghệ (Internet)” và “Nhận thức của học sinh về vai trò, tầm quan trọng của giá trị đạo đức đối với bản thân” là những nội dung có ảnh hưởng lớn nhất đến giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23616
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.