Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23617
Title: Vai trò của giáo viên trong xây dựng môi trường học tập thân thiện cho học sinh ở nhà trường phổ thông
Authors: Đặng, Thị Thúy Hằng
Keywords: Môi trường học tập thân thiện
Xây dựng môi trường học tập
Giáo viên
Học sinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.1-5,11
Abstract: Môi trường học tập thân thiện có vai trò quan trọng góp phần phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực của học sinh. Bài viết trình bày vai trò của giáo viên trong xây dựng môi trường học tập thân thiện cho học sinh ở nhà trường phổ thông như: tạo môi trường học tập thân thiện, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, tổ chức và quản lí lớp học làm cơ sở cho các trường phổ thông lựa chọn nội dung, cách tiếp cận vai trò của giáo viên trong xây dựng môi trường học tập thân thiện phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của nhà trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23617
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.