Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23620
Title: Giải pháp tạo động lực làm việc nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên Trường Đại học Vinh trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Lộc
Keywords: Giải pháp
Động lực làm việc
Vai trò giảng viên
Giảng viên Đại học Vinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.12-17,28
Abstract: Trên cơ sở tiếp cận, vận dụng các học thuyết hiện đại về tạo động lực làm việc cho nhân viên; khái quát đánh giá những mặt tích cực, những hạn chế và thách thức trong việc tạo động lực làm việc cho giảng viên Trường Đại học Vinh trong thời gian qua, bài viết đã đề xuất một số quan điểm và giải pháp tạo động lực làm việc nhằm phát huy năng lực giảng viên trong thời gian tới. Các giải pháp mang tính chất thiết thực, khả thi đối với Trường Đại học Vinh trong giai đoạn đang tiến tới tự chủ, hội nhập và đổi mới giáo dục, cụ thể: Thiết lập mục tiêu làm việc của giảng viên; hoàn thiện quy trình đánh giá công việc; định hướng đào tạo, bồi dưỡng; các chính sách trong quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỉ luật, trả lương; cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; trong đó đánh giá cao sự hợp tác của giảng viên đối các hoạt động của Nhà trường thông qua nhận thức và hành vi tích cực trong công việc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23620
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.98 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.