Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23621
Title: Các hướng tiếp cận trong quản lí giáo dục thường xuyên trình độ đại học ở Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Phạm, Phương Tâm
Keywords: Quản lí
Mô hình quản lí
Giáo dục thường xuyên
Trình độ đại học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.18-23,38
Abstract: Lựa chọn và áp dụng đúng mô hình quản lí cho cả quá trình tuyển sinh, đào tạo và tốt nghiệp sẽ mang lại hiệu quả cao về mọi mặt cho cơ sở giáo dục đại học. Bài viết đề xuất mô hình quản lí giáo dục thường xuyên trình độ đại học thông qua mô hình của Trường Đại học Cần Thơ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay; qua đó, các CSĐT có thể xây dựng mô hình QL GDTX khả thi, phù hợp với mục đích, nội dung đào tạo và nhu cầu của xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23621
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.