Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23628
Title: Thực trạng và một số biện pháp dạy học giáo dục học theo hướng trải nghiệm thực tiễn nghề của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Huỳnh, Mộng Tuyền
Keywords: Thực trạng
Biện pháp
Giáo dục học
Trải nghiệm thực tiễn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.51-56
Abstract: Bài viết nghiên cứu thực trạng tổ chức dạy học Giáo dục học theo hướng trải nghiệm thực tiễn nghề của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp, từ đó đề xuất 5 biện pháp tổ chức dạy học Giáo dục học: bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học trải nghiệm cho giảng viên; xây dựng chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá; huy động nguồn lực thực hiện dạy học Giáo dục học theo hướng trải nghiệm thực tiễn nghề cho sinh viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23628
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.