Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23629
Title: Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Dương, Huy Cần
Lê, Duy Cường
Keywords: Năng lực nghề nghiệp
Nghiệp vụ sư phạm
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.57-59,50
Abstract: Học phần Nghiệp vụ sư phạm trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học có vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp. Trên cơ sở khảo sát thực trạng phát triển năng lực nghề nghiệp thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ Sư phạm, bài báo đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23629
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.