Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23631
Title: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới
Authors: Nguyễn, Như An
Nguyễn, Thị Ngọc Quỳnh
Keywords: Đào tạo
Bồi dưỡng
Giáo viên
Giáo dục phổ thông mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 456 .-Tr.1-4
Abstract: Bài viết trình bày những điều cơ bản về lý thuyết và thực tiễn về sự đổi mới của đào tạo và bồi dưỡng giáo dục giáo dục phổ thông. Dựa trên lý thuyết và thực tế về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, bài viết gợi ý một số biện pháp đổi mới đào tạo giáo viên phổ thông và bồi dưỡng theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23631
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.