Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23632
Title: Tác động của biến đổi khí hậu đối với sinh thái và nhân văn vùng đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Võ, Thị Kim Huệ
Nguyễn, Thị Bích Trâm
Keywords: Tác động của biến đổi khí hậu
Đồng bằng sông Cửu Long
Nhân văn vùng
Sinh thái
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.1-6
Abstract: Biến đổi khí hậu (BĐKH) là hiện tượng mang tính toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực trên nhiều phương diện của hành tinh Trái đất, đã và đang nhận dược sự quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong các vùng của Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là nơi sẽ phải hứng chịu nhiều thảm họa từ biến đổi khí hậu, ít nhất cũng trên phương diện sinh thái và nhân văn. Mục đích chính của nghiên cứu này là phân tích một số vấn đề chung về biến BĐKH, những thay đổi tự nhiên từ sự BDKH và các tác động của BĐKH với sinh thái, nhân văn vùng DBSCL. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức đối với người dân ở vùng nghiên cứu nói riêng và cả nước nói chung - cơ sở quan trọng cho việc chuẩn bị các giải pháp ứng phó với BDKH.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23632
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.