Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23633
Title: Đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao ở Việt Nam trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư
Authors: Trương, Thế Nguyễn
Phạm, Vân Anh
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao
Bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.7-11
Abstract: Đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao không phải là vấn đề mới được bàn luận ở Việt Nam, ngược lại vấn đề này đã được đề cập ở nhiều diễn đàn khác nhau trên các phương diện khoa học lẫn thực tiễn từ công tác quản trị, điều hành, thực thi chính sách về phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Tuy nhiên, trước xu hướng của thời đại kỷ nguyên số, có những vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực cần phải được nghiên cứu với nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhấn mạnh đến tính thích ứng trong môi trường khoa học, công nghệ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23633
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.