Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23634
Title: Thực trạng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường vùng ĐBSCL tại một số trường đại học
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phước
Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Keywords: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực
Tài nguyên và môi trường
ĐBSCL tại một số trường đại học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.12-16
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những vùng có tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng cần phải được quản lý và bảo vệ chặt chẽ. Trong Điều 37 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 đã đề cập đến công tác đào tạo cán bộ về khoa học và quản lý môi trường được coi là chìa khóa của chiến lược quốc gia; cần phải tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23634
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
975.26 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.