Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23637
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Keywords: Sự hài lòng
Dịch vụ xe buýt
Người dân
Thành phố cần Thơ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.28-32
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ xe buýt trên địa bàn TP. cần Thư. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 225 người dân thường xuyên sử dụng dịch vụ xe buýt, ứng dụng phân tích nhân tố khám phá kết hợp với hồi quy tuyến tính đa biến, kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng tích cực đến mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ xe buýt là sự tin cậy, khả năng đáp ứng, sự đảm bảo, sự đồng cảm và phương tiện hữu hình. Trong dó, nhân tố sự tin cậy có ảnh hưởng mạnh nhất đến mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ xe buýt trên địa bàn TP. cần Thơ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23637
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.