Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23640
Title: Các yếu tố tác động đến lập kế hoạch ngân sách của các đơ vị công lập tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Lê Hoài Khanh
Keywords: Thông tin bất đối xứng
Tham gia lập kế hoạch ngân sách
Áp lực ngân sách
Kẽ hở ngân sách
Khả năng phát hiện kẽ hở ngân sách
Đơn vị công lập
Cần Thơ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.39-44
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu phân tích các nhân tố tắc động đến lập kế hoạch ngân sách tại các đơn vị công lập trên địa bàn thành phố cần Thơ. Mô hình nghiên cứu gồm 5 nhân tố. Cụ thể, tác giả cho rằng 4 nhân tố gồm: Tham gia vào kế hoạch ngân sách, Áp lực ngân sách, Thông tin bất đối xứng, Khả năng phát hiện kẽ hở là các nhân tố độc lập tác động đến nhân tố phụ thuộc là kẽ hở ngân sách.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23640
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.