Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2365
Title: Hiệu quả chi phí trong sản xuất ca cao ở tỉnh Bến Tre = The cost efficiency of cocoa production in Ben Tre province
Authors: Nguyễn, Hữu Tâm
Keywords: Hiệu quả kỹ thuật
Hiệu quả phân phối
Hiệu quả chi phí
Ca cao
Bến Tre
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 329 .- Tr.34-40
Abstract: Nghiên cứu này nhằm ước lượng hiệu quả chi phí trong sản xuất ca cao của nông hộ Bến Tre. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ cuộc điều tra 300 nông hộ ở 4 huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, và Giồng Trôm tỉnh Bến Tre vào năm 2014 . Kết quả ước lượng bằng phương pháp Phân tích Bao Dữ liệu (Data Envelopment Analysis) cho thấy hiệu quả chi phí của nông hộ tương đối thấp (36%), do hiệu quả phân phối đạt được thấp, khoảng 50%. Kết quả này cho thấy nông hộ còn nhiều tiềm năng để nâng cao hiệu quả chi phí bằng cách cải thiện khả năng lựa chọn đầu vào và đầu ra tương ứng với giá cả của chúng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ là học vấn, tập huấn, kinh nghiệm và diện tích trồng xen là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của nông hộ
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2365
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.