Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23654
Title: Tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thùy Linh
Nguyễn, Văn Định
Keywords: Tự chủ tài chính
Các trường đại học
Công lập ở Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 10 .- Tr.25-27
Abstract: Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các trường đại học theo quy định 1 đã tạo điều kiện cho các trường đại học được chủ động trong tổ chức hoạt động chuyên môn, gắn việc quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính với chất lượng và hiệu quả hoạt dộng. Theo đó, các trường đại học đã có điều kiện huy động các nguồn lực tài chính, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. tăng thu nhập cho giảng viên và người lao động của trường. Bài viết căn cứ vào kết quả khảo sát 100 trường đại học công lập, đưa ra các đánh giá về thực trạng thực hiện tự chủ tài chính, các tác động của việc thực hiện, từ dó rút ra các hàm ý chính sách trong việc tăng cường nguồn lực tài chính như là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23654
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
665.88 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.