Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23664
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Phan, Huy Đường
Keywords: Giải pháp nâng cao chất lượng
Nguồn nhân lực
Cho các ngân hàng thương mại
Việt Nam
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.11-13
Abstract: Nền kinh tế VN đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, vì vậy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của đất nước và sự sống còn của các doanh nghiệp nói chung, ngành ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực chất lượng cao ngành ngân hàng vẫn chưa được quan tâm đúng mức và còn yếu kém, hạn chế. Mục tiêu của bài viết này là đánh giá khái quát thực trạng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong giai đoạn vừa qua, tìm ra những nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong giai đoạn tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23664
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
721.37 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.