Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23665
Title: Giải pháp huy động đầu tư cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam
Authors: Trần, Lệ Phương
Keywords: Giải pháp huy động đầu tư
Cho phát triển nông nghiệp
Công nghệ cao ở Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.14-16
Abstract: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đúng và tất yếu, đã và đang tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, để thu hút được, các nguồn lực vào nông nghiệp công nghệ cao cần sớm tháo gỡ những khó khăn về mặt cơ chế cũng như hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23665
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
719.91 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.