Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23671
Title: Các giá trị cần thiết và một số phương pháp quan trọng để xây dựng văn hóa công sở ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Văn Quý
Lâm, Quang Thơ
Keywords: Các giá trị cần thiết
Một số phương pháp quan trọng
Để xây dựng văn hóa công sở
Ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.23-25
Abstract: Văn hóa công sở cũng giống như bất cứ loại hình văn hóa nào khác, là một loại hành vi và quy ước mà con người dựa vào đó để điều khiển các mối quan hệ của mình với người khác. Trong xu thế hội nhập quốc tế thì tầm quan trọng của mọi hoạt động văn hóa công sở ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cần hướng tới các cái chân, cái thiện, cái mỹ... Các giá trị điều hòa các ý nghĩ, hành vi và quan hệ của các cán bộ, công chức và người lao động trong công sở. Việc hiểu rõ về văn hóa công sở và những giá trị của văn hóa công sở là điều cần thiết đối với mỗi công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các công sở nhà nước nói chung và các đơn vị, tổ chức nói riêng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23671
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
703.22 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.