Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23680
Title: Cơ chế, chính sách ưu đãi cho một số mỏ dầu khí ở Việt nam
Authors: Phạm, Kiều Quang
Hoàng, Thị Phượng
Phạm, Thu Trang
Keywords: Cơ chế
Chính sách
Ưu đãi
Mỏ dầu khí
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 157+158 .- Tr.4-7
Abstract: Tính đến cuối năm 2017, Việt Nam có khoảng 119 mỏ/phát hiện, trong đó có 49 mỏ đang được khai thác, 21 mỏ đang trong giai đoạn phát triển, 22 mỏ có thể phát triển và 27 phát hiện đã được tìm thấy. Đa phần các mỏ/phát hiện còn lại đều có trữ lượng nhỏ, khó có thể đưa vào phát triển khai thác nếu không có sự thay đổi, điều chỉnh về các điều khoản tài chính. Trong khuôn khổ bài viết của nhóm tác giả Viện Dầu khí Việt Nam viết riêng cho Tạp chí Năng lượng Việt Nam sẽ đề cập tới cơ chế, chính sách khuyến khích đặc biệt cho việc phát triển khai thác các mỏ cận biên, cũng như khuyến khích nhà thầu thu gom khí đồng hành ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23680
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.