Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23687
Title: Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của người mua chung cư tại khu vực đô thị Hà Nội
Authors: Trần, Xuân Lượng
Keywords: Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng
Đến quyết định
Người mua chung cư
Tại khu vực đô thị Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.29-31
Abstract: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu kiểm định về ảnh hưởng của một số nhân tố như vị trí căn hộ chung cư, môi trường xã hội, chất lượng căn hộ, và nhóm các nhân tố kinh tế... đến quyết định mua chung cư khu vực đô thị. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng, đối tượng khảo sát là những gia đình đã mua chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23687
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
667.85 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.