Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23691
Title: Một số vấn đề về ghi nhận giá trị hợp lý nợ phải thu, hàng tồn kho và đầu tư tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Authors: Đỗ, Ngọc Trâm
Lê, Thanh Bằng
Keywords: Một số vấn đề
Về ghi nhận giá trị hợp lý
Nợ phải thu
Hàng tồn kho
Đầu tư tài chính trong đơn vị
Hành chính sự nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.32-34
Abstract: Trong quy định tại Thông tư 107/2017/ TT - BTC, Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (HCSN) liên quan các khoản dự phòng, giảm giá chưa được đề cập và xử lý. Bài viết bàn về một số vấn đề quy định pháp lý và bất cập liên quan nợ phải thu, hàng tồn kho và đầu tư tài chính trong đơn vị HCSN và nêu một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng, giảm giá liên quan nợ phải thu, hàng tồn kho, đầu tư tài chính.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23691
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
624.18 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.